Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Βελτίωση της ποιότητας στο ΤΕΠ – Στόχοι βελτίωσης ενός Τμήματος Επειγόντων (Μέρος Πρώτο)

Βελτίωση της ποιότητας στο ΤΕΠ – Στόχοι βελτίωσης ενός Τμήματος Επειγόντων (Μέρος Πρώτο)

Ποιότητα και τμήμα επειγόντων περιστατικών

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας χαρακτηρίζεται από το χρόνο και την ακρίβεια του, την ευγένεια του προσωπικού, το βαθμό ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, την συνέπεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την τεχνική αρτιότητα, καθώς επίσης την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ανάπτυξη των υπηρεσιών με επίκεντρο τον ασθενή.

 Αφορά στη συνολική λειτουργία ενός τμήματος, με αφετηρία τα ζητήματα στελέχωσης, διοίκησης και οργάνωσης έως την κλινική πρακτική.

Μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων της ποιότητας υπάρχει σαφής προτίμηση αρχών διασφάλισης ποιότητας εξαιτίας της πρωταρχικής φύσης της, την ολική ποιότητα.

Ο όρος διασφάλιση της ποιότητας σημαίνει την αξιολόγηση του πραγματικού επιπέδου ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και τις προσπάθειες τροποποίησης, όπου είναι απαραίτητο, της παροχής αυτών των υπηρεσιών. (Black,1990)

Η ποιότητα μπορεί να μετρηθεί, και ο σκοπός μέτρησης είναι :

 • Η επιβεβαίωση ότι τα πλήρη οφέλη της ιατρικής γνώσης εφαρμόζονται επιτυχώς στις ανάγκες των ασθενών.
 • Η διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου της φροντίδας.
 • Η συνεχής αξιολόγηση με την οποία το επάγγελμα διατηρεί και θέτει τα δικά του στάνταρ και παραμένει υπεύθυνο στο κοινό που εξυπηρετεί. (Τσιότρας, 2002)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Στις υπηρεσίες υγείας υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες οι οποίες αναβαθμίζουν την ποιότητα:

Οι προδιαγραφές ποιότητας (χαρακτηριστικά):

 • Αξιοπιστία
 • Επαγγελματικότητα/Επιδεξιότητα
 • Εμπάθεια
 • Διασφάλιση (ευγένεια, εμπιστοσύνη)
 • Βασικές ιατρικές υπηρεσίες
 • Ανταποκρισιμότητα
 • Απτά στοιχεία (εγκαταστάσεις-εξοπλισμός)

Ο ασθενής τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να επιλέξει τους θεράποντες ιατρούς, με γνώμονα την τιμή ή την ποιότητα, είτε λόγω ανεπαρκούς πληροφόρησης είτε αδυναμίας σωστής αξιολόγησης.

Ο ασθενής και οι συνοδοί του αναμένουν πολλά περισσότερα από οποιονδήποτε τομέα υπηρεσίας. (Τσιότρας, 2002)

Επίσης σύμφωνα με τη  θεωρία του Donabedian (παρόλη τη στατικότητα της) στις υπηρεσίες υγείας διακρίνονται τρία συστατικά στοιχεία:

 • η δομή (ανθρώπινοι πόροι και εγκαταστάσεις-υποδομές),
 • οι διαδικασίες (οργάνωση, λειτουργία του οργανισμού και παροχή υπηρεσιών υγείας)
 • τα αποτελέσματα (των δράσεων και των υπηρεσιών).

Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν ποσοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να μετρηθούν, όπως η εκπαίδευση και τα χρόνια εμπειρίας των ιατρών, νοσηλευτών, οι χρόνοι αναμονής των ασθενών, η ακρίβεια των μηχανημάτων, η χρήση της τεχνολογίας, ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών (δείκτες ποιότητας), κατευθυντήριες γραμμές, τα ποσοστά επιτυχίας των θεραπειών, η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων κ.ά., αρκεί να εντοπιστούν τα κρίσιμα σημεία ενδιαφέροντος στις υπηρεσίες υγείας και στη συνέχεια μπορούν να οριστούν πρότυπα καλής πρακτικής, δείκτες αξιολόγησης και δράσεις συμμόρφωσης.

 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΠ

 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής (EuSEM), το ΤΕΠ είναι το τμήμα του νοσοκομείου που έχει στόχο «την υποδοχή, αναζωογόνηση, διάγνωση & αντιμετώπιση ασθενών με αδιαφοροποίητα επείγοντα και οξέα προβλήματα, που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των νόσων, κακώσεων και διαταραχών της συμπεριφοράς, καθώς και τη διαχείριση τους ως τη στιγμή του εξιτηρίου ή της ανάληψης περαιτέρω φροντίδων από άλλο γιατρό».

 « Το τμήμα επειγόντων περιστατικών ενός νοσοκομείου  αποτελεί βασικό δείκτη της ποιοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας  του νοσοκομείου, καθώς επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των άλλων τμημάτων του  και δοκιμάζει τη συνεργασία μεταξύ των άλλων τμημάτων και των υπηρεσιών». (Ασκητοπούλου, Ε. 2009)

Η καταγραφή των διαδικασιών, τα πρότυπα πιστοποίησης, οι πολιτικές, και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλινικής πρακτικής, το benchmarking, η χρήση σύγχρονων εργαλείων,  εκτός από την πειθαρχία που επιβάλλει, μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων.( Μαλλιαρού, Μ. Σαράφης, Π. Ζυγά, Σ.,2009).

Τέλος, η τήρηση κοινής μεθοδολογίας, η υιοθέτηση αξιολογημένων κοινών πρωτοκόλλων και η τυποποίηση τους, η ανταλλαγή καλών πρακτικών από τα τμήματα και η εφαρμογή  τους σε εθνικό επίπεδο με κατευθυντήριες γραμμές, επιτρέπει πιο αξιόπιστες συγκρίσεις των αποτελεσμάτων τους και παρέχει χρήσιμο υλικό για μελέτες.

 ΣΤΟΧΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

Το ΤΕΠ στοχεύει στη παροχή φροντίδας υψηλού επιπέδου, μέσω ορθής διαγνωστικής και θεραπευτικής  επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ώστε να εξασφαλίζεται ο περιορισμός της θνητότητας και νοσηρότητας .Επίσης, αποτελεί βασικό δείκτη της αποτελεσματικής και ποιοτικής λειτουργίας του νοσοκομείου, καθώς επηρεάζει τη λειτουργία και των άλλων τμημάτων του νοσοκομείου όπως κλινικές, εργαστήρια. Στο  ΤΕΠ κρίνεται καθημερινά η αξιοπιστία και η ποιότητα του ΕΣΥ(Εθνικό Σύστημα Υγείας). (Αγγουριδάκης,2010)

 Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το ΤΕΠ είναι σημαντικές και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δευτεροβάθμιας  περίθαλψης καθώς το ΤΕΠ έχει σκοπό να επιτύχει τους ακόλουθους  στόχους :  

 • Την βελτίωση του σε υπηρεσία ποιοτικής αξιολόγησης της παρεχόμενης                                πρωτοβάθμιας περίθαλψης καθώς και των προνοσοκοµειακών και νοσοκομειακών ιατρικών φροντίδων με την καταγραφή και ολιστική αντιμετώπιση των επειγόντων.
 • Την βελτίωση, την ετοιμότητα και εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας .
 • Την καλύτερη έκβαση των επειγόντων περιστατικών µε γρήγορη και  αποτελεσματική σταθεροποίηση και αντιμετώπισή τους.
 • Την αναβάθμιση της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στα Επείγοντα.
 • Τον περιορισμό της θνητότητας και νοσηρότητας των επειγόντων περιστατικών και  παράλληλα τη μείωση του χρόνου και το κόστους της νοσοκομειακής νοσηλείας τους.
 • Την προώθηση της έρευνας που αφορά την Επείγουσα Ιατρική.
 • Την προστασία του νοσοκομείου από τις άσκοπες εισαγωγές, επιτυγχάνοντας την ορθολογικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της υποδομής του νοσοκομείου. (Weinick, R. et all, 2010)

Βελτίωση της ποιότητας στο ΤΕΠ – Στόχοι βελτίωσης ενός Τμήματος Επειγόντων (Μέρος Πρώτο)

 Βελτίωση της ποιότητας στο ΤΕΠ – Διαχείριση Ασθενή – Ροή Ασθενών – Αποτελεσματικότητα του ΤΕΠ (Μέρος Δεύτερο)

Βελτίωση της ποιότητας στο ΤΕΠ – ΔΙΑΛΟΓΗ (TRIAGE) ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Μέρος Τρίτο)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Βελτίωση της ποιότητας στο ΤΕΠ

(Τμήμα Επειγόντων  Περιστατικών): Καλές Πρακτικές.           

ΜΠΑΪΝΟΥΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ