Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Αρθρογραφία και Δράσεις » Προνοσοκομειακή Φροντίδα » Βελτίωση της ποιότητας στο ΤΕΠ – ΔΙΑΛΟΓΗ (TRIAGE) ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Μέρος Τρίτο)

Βελτίωση της ποιότητας στο ΤΕΠ – ΔΙΑΛΟΓΗ (TRIAGE) ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Μέρος Τρίτο)

Συστήματα διαλογής στο ΤΕΠ

 ΔΙΑΛΟΓΗ (TRIAGE) ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 Διαλογή είναι μια διαδικασία η οποία είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική διαχείριση των σύγχρονων τμημάτων επειγόντων περιστατικών. Το σύστημα αυτό αποβλέπει, όχι μόνο στο να εξασφαλίσει την κλινική δικαιοσύνη για τον ασθενή, αλλά επίσης και στη χρησιμοποίηση ενός αποτελεσματικού εργαλείου για την οργάνωση των υπηρεσιών, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

Κατά τα τελευταία 20 χρόνια, τα συστήματα διαλογής έχουν τυποποιηθεί σε διάφορες χώρες και  καταβάλλονται  προσπάθειες για να διασφαλιστεί η συνοχή της εφαρμογής. Ωστόσο, ο συνεχιζόμενος συνωστισμός των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από μπλοκάρισμα στην πρόσβαση και η αύξηση της ζήτησης έχει οδηγήσει σε εκκλήσεις για επανεξέταση των συστημάτων διαλογής. Επιπλέον, η διεθνής διακύμανση σε συστήματα διαλογής περιορίζει την ικανότητα για συγκριτική αξιολόγηση. (FitzGerald G, Jelinek GA, Scott D, et al. Emerg Med J, 2009)

 Ειδικότερα ως διαλογή ορίζεται μια διαδικασία αξιολόγησης, με συγκεκριμένες κλίμακες που βασίζονται στην αξιολόγηση ζωτικών παραμέτρων και συμπτωμάτων, που διαβαθμίζει προτεραιότητες και ταξινομεί τους ασθενείς σύμφωνα με τη σοβαρότητα του τραυματισμού ή της νόσου, της πρόγνωσης και της διαθεσιμότητας των πόρων.

Ο Χώρος Διαλογής είναι ορισμένος για: 

  • Καταχώρηση στοιχείων (Registration),
  • Αρχική εκτίμηση ζωτικών σημείων (Vital Signs Evaluation),
  • Εφαρμογή Πρωτοκόλλων Διαλογής – επίπεδα Προτεραιότητας (Triage protocols –

Priority levels),

  • Εστιασμένο ιατρικό ιστορικό  στα συμπτώματα για τα οποία ο ασθενής προσέρχεται, για κλινικά ευρήματα όσο και σε καταστάσεις που απαιτούν άμεση φροντίδα.

« Το εξεταστήριο διαλογής απαιτεί χώρο τουλάχιστον 4 x 3 m2, και βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη γραμματεία και σε άμεση γειτνίαση με τον υπάλληλο του μητρώου. Διαθέτει ξεχωριστή είσοδο, εξεταστική κλίνη και γραφείο.

Η συνολική επιφάνεια της περιοχής υποδοχής – πληροφοριών – διαλογής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.8 mανά 1000 ετήσιες επισκέψεις». (Ασκητοπούλου,2009)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ

 Η έννοια της διαλογής (triage) χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά σε καιρούς πολέμου προκειμένου να διευκολυνθεί η γρήγορη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανάλωση των λιγοστών διαθέσιμων πόρων στην ιατρική περίθαλψη τραυματισμένων στρατιωτών, με σκοπό τη διάσωση όσον το δυνατόν περισσότερων. Αργότερα, όταν η αύξηση του αριθμού των ασθενών που προσέρχονταν στα ΤΕΠ των νοσοκομείων υπερέβη τις δυνατότητές τους, από πλευράς στελέχωσης, διαθέσιμων κλινών, εξοπλισμού και γενικά υποδομής και παρατηρήθηκε το πρόβλημα της συμφόρησης (ΕD saturation), εισήχθη επίσημα η διεργασία της διαλογής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ως άμεση αντίδραση με σκοπό την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος.

 ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ

 Ο σκοπός ενός συστήματος διαλογής είναι να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο και η ποιότητα της φροντίδας που  παραδίδεται στην κοινότητα είναι ανάλογη με αντικειμενικά κλινικά κριτήρια, παρά διοικητική ή οργανωτική ανάγκη.

Με τον τρόπο αυτό, τυποποιημένα συστήματα διαλογής αποσκοπούν στην βελτιστοποίηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του νοσοκομείου και μπορεί να διασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε όλο τον πληθυσμό.

Η χρήση ενός τυποποιημένου συστήματος διαλογής διευκολύνει τη βελτίωση της ποιότητας  γιατί επιτρέπει  συγκρίσεις των βασικών δεικτών.)

 απόδοσης (δηλαδή το χρόνο-προς-θεραπεία κατά κατηγορία διαλογής) τόσο εντός, όσο και μεταξύ των EDS. (Bernstein, Verghese, Leung, Lunney, Perez, 2003)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ

Αν και συστήματα διαλογής σε όλο τον κόσμο, λειτουργούν με ελαφρώς διαφορετικούς τρόπους, μοιράζονται τα ακόλουθα σημαντικά χαρακτηριστικά:

  • Ένα ενιαίο σημείο εισόδου για όλες τους εισερχόμενους ασθενείς (περιπατητικούς και μη περιπατητικούς), έτσι ώστε να όλοι οι ασθενείς να υποβάλλονται στην ίδια διαδικασία αξιολόγησης.
  • Ένα φυσικό περιβάλλον που είναι κατάλληλο για την ανάληψη μιας σύντομης αξιολόγησης. Χρειάζεται να περιλαμβάνει την εύκολη πρόσβαση για τους ασθενείς που εξισορροπεί την κλινικό έργο, την ασφάλεια και διοικητικές απαιτήσεις, καθώς και η διαθεσιμότητα εξοπλισμού πρώτων βοηθειών και εγκαταστάσεις ατομικής φροντίδας.
  • Ένα οργανωμένο σύστημα επεξεργασίας των ασθενών που επιτρέπει την εύκολη ροή των πληροφοριών ασθενούς από το σημείο της διαλογής μέσα στα EDς για αξιολόγηση, επεξεργασία και διάθεση.
  • Έγκαιρα στοιχεία για τα επίπεδα δραστηριότητας EDς, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων για την κοινοποίηση στην υπηρεσία της εισερχόμενων ασθενών από ασθενοφόρο και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ

Για να μπορεί να έχει ένα σύστημα διαλογής αποτελεσματικότητα θα πρέπει να είναι όσον το δυνατόν απλό και κατανοητό ενώ θα πρέπει να είναι δεδομένη η συνεργασία και ομοφωνία στη διεπιστημονική-διεπαγγελματική ομάδα του ΤΕΠ ως προς την εφαρμογή του.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ

Ανεξάρτητα, από τα ακριβή βήματα και το μοντέλο της διεργασίας διαλογής που εφαρμόζεται σε κάθε ΤΕΠ, οι δύο βασικές παράμετροι που είναι αναγκαίο να ελέγχονται και να αξιολογούνται συστηματικά είναι ο χρόνος και η ποιότητα. Συνολικά, η διάρκεια της διεργασίας της διαλογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 – 12 λεπτά. Η μέση διάρκεια της διαλογής είναι εξίσου σημαντική. Επισημαίνεται ακόμη ότι ένας (σημαντικός) αριθμός περιστατικών που εξετάζονται στη διαλογή δεν εισάγεται στο ΤΕΠ, αλλά παραπέμπεται σε άλλες υπηρεσίες ή τμήματα, οπότε επιτυγχάνεται αποσυμφόρηση του Τμήματος με τον τρόπο αυτό και δεν απαιτείται άσκοπη αναμονή.  

Βελτίωση της ποιότητας στο ΤΕΠ – Στόχοι βελτίωσης ενός Τμήματος Επειγόντων (Μέρος Πρώτο)

 Βελτίωση της ποιότητας στο ΤΕΠ – Διαχείριση Ασθενή – Ροή Ασθενών – Αποτελεσματικότητα του ΤΕΠ (Μέρος Δεύτερο)

Βελτίωση της ποιότητας στο ΤΕΠ – ΔΙΑΛΟΓΗ (TRIAGE) ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Μέρος Τρίτο)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Βελτίωση της ποιότητας στο ΤΕΠ

(Τμήμα Επειγόντων  Περιστατικών): Καλές Πρακτικές.           

ΜΠΑΪΝΟΥΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΡΟΔΟΥ